ДОГОВІР ПРОКАТУ КВАДРОЦИКЛУ

  1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг з прокату квадроциклів, який встановлює однакові для всіх Наймачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її прийняття (акцептування) Наймачем (надалі
  – «Договір»).
  Згода на укладання Договору (акцепт) – надання Наймачем повної і безумовної відповіді Наймодавцеві на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення та підписання заяви- замовлення про приєднання до Договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти, за формою, встановленою Наймодавцем.
  Місце базування – адреса передачі предмету прокату, узгоджується між Сторонами на етапі замовлення.
  Наймач – фізична особа, що уклала з Наймодавцем Договір.
  Орендна плата – платіж, який встановлює Наймодавець для Наймачів за користування предметом прокату протягом строку прокату.
  Сайт – сайт Наймодавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: https://www.thegarage.in.ua
  Тариф – встановлена Наймодавцем плата для Наймачів за користування предметом прокату у розрахунку на одну годину, добу, тиждень.

  2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ
  Для фізичних осіб підтвердженням повного та безумовного акцептуванням публічної оферти є оформлення та/або підписання Наймачем заяви- замовлення про приєднання до Договору, що свідчить про прийняття ним пропозиції укласти Договір.
  Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Наймодавцем заяви-замовлення від Наймача.
  Наймач дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати послуги прокату на встановлених Наймодавцем умовах з моменту надання Наймодавцеві заяви-замовлення.
  Укладаючи Договір, Наймач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Наймачем положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

  3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  Наймодавець зобов’язується надати Наймачеві за плату в тимчасове користування рухоме майно – квадроцикл («предмет прокату») у повній справності на погоджений Сторонами строк, а Наймач зобов’язується належним чином оплатити таке користування.
  Характеристики предмету прокату (тип, марка, колір квадроцикла, тощо), який Наймач бажає отримати в прокат, а також бажаний строк прокату зазначаються Наймачем в заяві-замовленні.

  4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ
  Умови надання послуг прокату:
  наявність у Наймодавця можливості для надання Наймачеві замовленого предмету в прокат;
  ознайомлення Наймача з умовами цього Договору;
  оформлення Наймачем письмової заяви-замовлення про приєднання до даного Договору;
  сплати Наймачем плати за прокат;
  внесення завдатку.

  5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ
  З метою отримання предмету в прокат Наймач заповнює заяву-замовлення за формою, встановленою Наймодавцем, та подає Наймачу на погодження (шляхом заповнення заяви-замовлення в офісі Наймодавця, у пункті прокату Наймодавця, на сайті, направлення електронною поштою, тощо).
  У випадку наявності у Наймодавця можливості надати предмет в прокат, Наймодавець повідомляє про це Наймача протягом 1 (одного) робочого дня, після чого, Сторони погоджують дату та час надання предмету в прокат.
  Для отримання предмету в прокат Наймач повинен прибути до місця базування та надати Наймодавцеві, підписану з боку Наймача, заяву- замовлення в двох ідентичних примірниках (по одному для кожної із Сторін).
  Предмет прокату надається в користування тільки після повної сплати плати за прокат та внесення завдатку, на підтвердження чого Наймодавцем робиться відповідний напис в заяві-замовленні.
  Предмет прокату перевіряється Наймодавцем в присутності Наймача та передається останньому в справному стані.
  Наймодавець проводить інструктаж Наймача щодо правил користування предметом прокату.
  Під час передачі предмету в прокат Наймодавець у заяві-замовленні відображає точні дату та час передання предмету прокату, що засвідчується підписом Наймача.
  Повернення предмету прокату Наймачем Наймодавцю здійснюється на місці базування.
  Під час повернення предмету прокату Сторони сумісно перевіряють справність предмету прокату та наявність пошкоджень, після чого у заяві- замовленні Наймодавець відображає точні дату та час повернення предмету прокату, що засвідчується підписами Сторін.
  У разі повернення предмету прокату в належному справному стані Наймодавець повертає Наймачу завдаток в повному обсязі, про що робиться відповідний запис в заяві-замовленні та засвідчується підписами Сторін.

  6. ПЛАТА ЗА ПРОКАТ
  За користування предметом прокату Наймач сплачує Наймодавцеві плату за прокат згідно чинних тарифів Наймодавця та строку прокату.
  Перед отриманням предмету в прокат Наймач зобов’язаний сплатити плату за користування предметом прокату протягом строку, зазначеного в заяві- замовленні в якості бажаного строку користування предметом прокату.
  Плата за прокат сплачується Наймачем за весь фактичний час користування предметом підряду, який визначається на підставі відомостей, відображених в заяві-замовленні.
  У випадку, якщо фактичний час прокату перевищує зазначений в заяві- замовленні строк, Наймач зобов’язаний оплатити несплачений час прокату (різницю між розміром плати за фактичний строк прокату та оплачений строк) протягом 1 (однієї) години з моменту повернення предмету прокату.
  Форма оплати: готівкова або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Наймодавця.
  У випадку дострокового повернення майна Наймачем плата за прокат речі зменшується відповідно до тривалості фактичного користування предметом прокату.

  7. ЗАВДАТОК
  На забезпечення виконання обов’язку Наймача з повернення предмету прокату Наймодавцеві в належному справному стані Наймач перед отриманням предмету в прокат передає Наймодавцеві завдаток, що відображається в заяві-замовленні.
  Форма та розмір завдатка встановлюються Наймодавцем щодо кожного предмету прокату індивідуально та відображається в заяві-замовленні.
  За загальним правилом, в якості завдатка може передаватись Наймодавцеві готівкові грошові кошти;
  Після повернення предмету прокату та прийняття його Наймодавцем останній зобов’язаний повернути Наймачу завдаток в повному обсязі за виключенням випадків, передбачених цим Договором.
  У разі, коли фактичний строк прокату перевищує строк прокату, заявлений та сплачений Наймачем, Наймодавець має право вирахувати суму доплати за прокат (несплачену частину плати за фактичний строк прокату) з грошових коштів, переданих в якості завдатку. У такому разі, поверненню підлягає завдаток за виключенням суми доплати.

  8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
  Наймач у зв’язку з укладенням цього Договору має право:
  вільно обрати в прокат будь-який з предметів, що пропонуються для прокату;
  отримати в погоджений із Наймодавцем час в належному справному стані предмет прокату у місці базування;
  самостійно вибрати один з варіантів завдатку за обраний предмет прокату, що запропоновані Наймодавцем під час оформлення заявки-замовлення;
  Наймач зобов’язаний:
  своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце базування або інше погоджене місце та прийняти предмет в прокат, у т.ч. виконати умови щодо внесення плати та завдатку, передбачені п.п. 6.2., 7.1. цього Договору;
  бережно користуватись предметом прокату та виконувати правила його експлуатації;
  своєчасно повернути предмет прокату в належному справному стані;
  сплатити плату за фактичний час користування предметом прокату в повному обсязі;
  своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце базування або інше погоджене місце та повернути предмет в прокат;
  у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) відшкодувати вартість відновлювального ремонту та завдані збитки.
  Наймодавець у зв’язку з укладенням цього Договору зобов’язується:
  своєчасно, протягом 1 (одного) робочого дня погодити заяву-замовлення на отримання предмету в прокат та повідомити Наймача про результати;
  своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце базування або інше погоджене місце та передати предмет в прокат за наявності умов, передбачених розділом 4 цього Договору;
  забезпечити приймання від Наймача предмету прокату в місці базування або іншому погодженому Сторонами місці по закінченню строку прокату, зазначеного в заяві-замовленні.
  Наймодавець має право:
  отримувати плату за надання предмету в прокат в повному обсязі;
  вимагати від Наймача оплати повного розміру плати за весь фактичний час користування предметом прокату;
  вимагати від Наймача повернення предмету прокату в належному справному стані в строк, зазначений у заяві-замовленні;
  у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) вимагати від Наймача відшкодування вартості відновлювального ремонту та завданих збитків.

  9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  За порушення прийнятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України та цим Договором.
  Наймач зобов’язується відшкодувати Наймодавцеві всі можливі збитки, спричинені останньому невиконанням або неналежним виконанням прийнятих на себе зобов’язань за цим Договором.
  Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) предмету прокату з моменту отримання в прокат та до моменту повернення Наймодавцеві несе Наймач.
  У разі повернення Наймачем предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо):
  Наймач зобов’язаний відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо) протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту повернення предмету прокату або протягом 24 годин з моменту повідомлення його Наймодавцем про вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату, тощо);
  Наймодавець має право відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату шляхом утримання такої вартості з суми грошових коштів, переданих Наймачем в якості завдатку, або шляхом утримання такої вартості з суми грошових коштів, отриманих від реалізації майна, переданого Наймачем в якості завдатку;
  Наймодавець має право не повертати завдаток до моменту отримання вартості відновлювального ремонту предмету прокату.
  Вартість відновлювального ремонту предмету прокату встановлюється Наймодавцем самостійно на підставі звичайних ринкових цін. До складу вартості відновлювального ремонту включається вартість транспортування предмету прокату до місця здійснення ремонту та до місця постійного базування після завершення ремонту.
  Реалізація майна, переданого Наймачем в якості завдатку, здійснюється Наймодавцем самостійно з урахуванням звичайних ринкових цін. Наймодавець має право здійснити реалізацію майна, переданого Наймачем в якості завдатку, після спливу строку, передбаченого п.п. 9.4.1. цього Договору, самостійно, в односторонньому порядку, без отримання на це згоди Наймача.
  У разі неповернення Наймачем предмету прокату в строк, зазначений в заяві-замовленні, Наймодавець має право відшкодувати вартість предмету прокату в порядку п.п. 9.4.-9.6. цього Договору.

  10. ІНШІ УМОВИ
  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.
  Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін. Перед початком користування послугами прокату кожний Наймач зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, який розміщений (оприлюднені) на сайті Наймодавця та/або знаходиться в офісі Наймодавця у паперовому вигляді.
  Якщо Наймач не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Наймач, який подав заяву-замовлення, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.
  Наймодавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Наймодавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Наймачів на сайті або будь-яким іншим способом, не забороненим діючим законодавством України. При цьому Наймодавець гарантує та підтверджує, що розміщена на сайті Наймодавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
  Здача в суборенду (субпрокат) предмету прокату, наданого Наймачу за цим Договором, передача ним своїх прав і обов’язків за цим Договором іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу орендних прав і внесення їх як майновий внесок у господарські товариства і або пайовий внесок у виробничі кооперативи не допускаються.
  Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
  У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку.

  З умовами цього Договору прокату квадроциклу ознайомлений(а) в повному обсязі:

  __________________________ ,
  прізвище, ім’я, по-батькові (заповнюється без скорочень)

  дата народження «___» _______року, паспорт: серія ___№_____, виданий________________________________________________________________________
  «_____»_____р., місце реєстрації: місто (селище, село)____________, вулиця (проспект, провулок, в’їзд, бульвар, узвіз)__________________, будинок_____, корпус______(літер тощо)_________, кварти__________, місце фактичного мешкання (в разі, якщо воно збігається з місцем реєстрації, не заповнювати): місто (селище, село)_________________________, вулиця (проспект, провулок, в’їзд, бульвар, узвіз)____________________, будинок________, корпус (літер тощо) ________, квартира__________________

  Підпис Наймача: __________(_________) ПІБ (обов’язково)